One’s favourite tea cosies.

OK OK.  Favourite today.